TERMENI SI CONDIȚII

TERMENI ȘI DEFINIȚII:

Prezentul Contract este un acord de voință intervenit intre Utilizator/Vizitator și Asociația Habitat for Humanity Romania cu sediul în București, Str. Naum Râmniceanu nr. 45A, et. 1, ap. 3, sector 1, având cod fiscal nr. 15391896 (în continuare “Habitat”) cu privire la utilizarea platformei Habitat.ro, cu respectarea și aplicarea Termenilor și Condițiilor Habitat.

Contul este format dintr-o adresa de e-mail și o parola aferenta acestuia care permite Cumpărătorului să transmită comenzi și care conține informații despre Cumpărător și istoricul acestuia pe site-ul Habitat.ro. Orice Vizitator își poate crea un Cont Habitat cu respectarea condițiilor de utilizare a prezentului site, respectiv Termeni și Condiții

Echipa Habitat.ro înseamnă persoanele desemnate pentru administrarea platformei și a conținutului publicat pe platforma, precum și pentru îndeplinirea oricăror alte sarcini necesare pentru dezvoltarea sau mentenanță platformei.

Evenimentul se refera în mod generic la evenimentele publicate pe Site

Siteul/Platforma se refera la pagina de internet/domeniul Habitat.ro și întreg conținutul și/sau subdomeniile acestuia.

Utilizatorul este un Vizitator al Habitat.ro care se înregistrează / își creează un Cont pe acest site

Vizitator este o persoana care accesează Site-ul

CONTRACT

Prezentul document reglementează din punct de vedere juridic raportul dintre Habitat și Utilizator/Vizitator (denumiți colectiv în cele ce urmează Părțile și individual Partea). Acest Contract este încheiat la distanta, fară prezenta fizica simultana a celor doua parti.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate unilateral oricând de către Habitat, aceste dispoziții fiind opozabile Utilizatorilor/Vizitatorilor de la data afișării lor la adresa https://www. Habitat.ro/terms-and-conditions/ unde pot fi consultate în varianta lor actualizata.

Utilizarea Platformei Habitat.ro că vizitator, înregistrarea că Utilizator și accesul la serviciile oferite de aceasta, implica acceptarea expresa a acestor Termeni și Condiții.

Pentru crearea unui cont pe Platforma Habitat.ro, persoana care acționează în numele Utilizatorului declara că are toate drepturile de reprezentare necesare pentru a își asuma obligațiile care decurg din Termeni și Condiții în numele și pe seama Utilizatorului.

ACCESUL LA SITE. UTILIZAREA PLATFORMEI HABITAT

Că regula generala, accesul la site este permis oricărui Vizitator. Cu titlu de excepție și pentru motive justificate Habitat își rezerva dreptul de a restricționa accesul unui Utilizator/Vizitator în pe Site în cazul în care Habitat considera că acțiunile Utilizatorului/Vizitatorului ar aduce încălcări legii, moralei sau bunei credințe și/sau prin activitatea și conduita acestuia pe Site ar putea prejudicia în vreun fel Habitat. În cazul unei asemenea situații, Habitat vă informa la solicitarea Utilizatorului/Vizitatorului motivele de fapt ce au condus la restrictionarea accesului acestuia.

Comunicările dintre cele doua parti se pot face atât online (email, chat) cât și telefonic sau SMS, Habitat având dreptul și acordul Utilizatorului/Vizitatorului de a gestiona aceste informații în contextul acestor termeni și condiții contractuale daca sunt furnizate de buna voie.

În vederea protejării Siteului și informațiilor de pe Site, în cazul unui trafic mărit de internet din partea unei rețele de internet, Habitat își rezerva dreptul de a solicita Utilizatorilor/Vizitatorilor introducerea de coduri de validare captcha.

Toate informațiile utilizate pentru descrierea Evenimentelor prezentate pe Site sunt folosite cu titlu de prezentare și nu reprezintă o obligație contractuala din partea Habitat. Cu titlu exemplificativ iar nelimitativ, informațiile utilizate pentru descrierea Evenimentelor pot include fară a se limita la: text, imagini, fișiere audio sau video etc.

Datele de acces asociate Contului nu vor fi făcute cunoscute altor persoane, Utilizatorul fiind singurul responsabil în cazul utilizării frauduloase a acestora de către un terț.

Utilizatorii se obliga: a. să utilizeze Platforma Habitat.ro conform instrucțiunilor și pentru scopul definit mai sus; b. să sesizeze către echipa Habitat.ro în timp util asupra anomaliilor sau deficientelor apărute în procesul de înregistrare și/sau în timpul utilizării platformeii, pentru a fi remediate în cel mai scurt timp posibil.

Sunt interzise Utilizatorilor: a. construirea unei baze de date similare, utilizând documentele și informațiile extrase prin intermediul Platformei Habitat.ro; în sensul prezentului articol, prin baza de date se înțelege o structura informatica prin intermediul căreia se pot stoca și/sau regăsi informații relevante; b.utilizarea datelor de orice natura, obținute prin intermediul Platformei Habitat.ro, în alte scopuri decât cele prevăzute mai sus, precum și transmiterea de date și informații, în orice modalitate, cu rea intenție, către terțe persoane, indiferent daca acestea sunt sau nu Utilizatori. c.accesarea sau utilizarea platformei în scopuri și prin mijloace care constituie o utilizare abuziva, cum ar fi: să furnizeze informații false cu privire la Utilizatori sau evenimentele acestora; să folosească platforma într-o maniera sau să întreprindă vreo acțiune care cauzează sau poate cauza prejudicii oricărei persoane, Echipei Habitat.ro sau platformei sau deteriorarea performantei, disponibilității sau accesibilității acesteia; să folosească platforma în orice maniera care este ilegala, frauduloasa sau prejudiciabila sau în conexiune cu orice activitate ilegala, frauduloasa sau prejudiciabila; să folosească platforma pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, folosi, publica sau distribui orice materiale care conțin (sau sunt în conexiune) cu spyware, viruși de calculator, Trojan horse sau orice alte software-uri de virusare a calculatoarelor; să conducă orice activități sistematice sau automate de colectare a datelor (incluzând, dar fară a se limita la extragerea și recoltarea datelor) cu privire sau în relație cu platforma, fară consimțământul prealabil și scris al Echipei Habitat.ro; să folosească datele colectate de pe platforma pentru orice activități directe sau indirecte de comercializare (marketing), incluzând, dar fară a se limita la e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing și adresare directa prin posta; perturbarea funcționarii sistemului informatic, prin introducerea de date false, transmiterea, modificarea, ștergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restrictionarea accesului la aceste date.

Nerespectarea Termenilor și Condițiilor de utilizare de către Utilizatori, precum și încălcarea obligațiilor legale, atrag răspunderea Utilizatorilor în conformitate cu prevederile Codului Civil roman, ale Codului Penal roman, și ale Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

NEWSLETTERE ȘI PUBLICITATE

Newsletterul este un mijloc de informare prin e-mail cu privire la activitatea și Evenimentele Habitat. Newsletterele au caracter periodic și nu creează niciun fel de obligații pentru niciuna din Parti cu privire la informațiile conținute în acestea.

Newsletterele Habitat sunt transmise atât în mod direct de către Habitat cât și prin intermediul unor servicii specializate de transmitere comunicări, cu respectarea și asigurarea securității și confidentialitatii informațiilor.

Orice Vizitator care se înregistrează pe Site și își deschide un Cont, are posibilitatea de a-și exprima acordul pentru recepționarea Newsletterelor Habitat. Opțiunea cu privire la acordul dat Habitat pentru recepționarea de Newslettere poate fi modificat în orice moment prin accesarea linkului de dezabonare din cuprinsul Newsletterelor, prin modificarea setărilor din Cont sau prin contactarea directa a Habitat.

Renunțarea la a primi Newsletterele Habitat nu poate fi considerata sub nicio forma că fiind o renunțare la acceptul dat pentru respectarea și însușirea condițiilor de utilizare a Siteului – Termeni și Condiții.

Prin înregistrarea unui Cont și astfel transmiterea de informații, date și/sau materiale prin intermediul acestuia, Utilizatorii sunt de acord și oferă Habitat acces la acestea, Habitat având drept deplin de a utiliza, afișă, modifica, reproduce și/sau transmite ori distribui aceste informații, date și/sau materiale pentru îndeplinirea obligațiilor sale contractuale și legale.

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALA ȘI INDUSTRIALA

Habitat are drept de proprietate exclusiv, având rezervate toate drepturile obținute în acest sens atât în mod direct cât și indirect, asupra întreg conținutului Siteului cu excepția marcilorsi logourilor Partenerilor și/saucopertilor/pozelor de prezentare ale proiectelor Partenerilor toate acestea fiind exclusiv proprietatea și răspunderea acestora și/sau entităților deținătoare a drepturilor de proprietate intelectuala a acestora.

Conceptul, forma și conținutul Site-ului, incluzând, dar fară a se limita la întregul conținut textual, grafic, surse tehnice ale tuturor serviciilor și facilitaților prezente și viitoare, fotografii/ imagini, sunet, secvențe și sesiuni video reprezintă proprietatea exclusiva a Echipei Habitat.ro (și a colaboratorilor sai, acolo unde este menționat acest lucru) și sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor și prin alte legi și tratate. Echipa Habitat.ro nu își asuma răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuala deținute de către partenerii sai comerciali sau de către Utilizatori și care sunt utilizate pe platforma că urmare a acordului acestora din urma.

În nicio situație, conținutul transmis parțial sau total către Utilizator și/sau Vizitator, prin orice mijloc de comunicare și/sau dobândit de aceștia prin accesare, vizualizare și/sau vizitare nu are că efect constituirea de drepturi în favoarea acestuia și nu da naștere niciunui fel de obligație contractuala din partea Habitat, dispozițiilor enunțate anterior aplicandu-se corespunzător.

Conținutul urcat de utilizatori pe platforma Habitat.ro se afla sub răspunderea exclusiva a utilizatorilor în cauza.

În situația în care conținutul platformei face referire la partenerii Echipei Habitat.ro sau la Utilizatori, în concret, fie la drepturi de proprietate intelectuala ale acestora, fie la activitățile comerciale pe care aceștia le desfășoară, respectiv produse și servicii, preturi etc., Echipa Habitat.ro nu poarta răspunderea asupra acurateței și legalității informațiilor unui astfel de conținut, care este pus la dispoziție în integralitate de către partener sau Utilizatori, aceștia din urma purtând întreagă răspundere legala cu privire la acest conținut.

Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, sesiune sau secvență video, marca sau semn aparținând Echipei Habitat.ro sau terțelor persoane, daca nu au obținut în prealabil consimțământul scris al titularilor legali. Orice reproducere, reprezentare, modificare, adaptare, traducere, extras sau difuzare totala sau parțială a conținutului platformei, în alte scopuri decât uzul personal, privat și necomercial, prin indiferent ce procedeu și indiferent de suport, realizata fară acordul expres din partea Echipa Habitat.ro este interzisa în mod expres. Atât Utilizatorilor cât și Vizitatorilor Siteului le este în mod expres interzisa copierea, utilizarea, modificarea și/sau alterarea, publicarea și/sau distribuirea, transferul către oricare alte terțe parti, a oricărui conținut (parțial sau total) astfel cum a fost descris mai sus, al Siteului și conținutului acestuia, fară acordul scris, expres și prealabil al Habitat sau entității deținătoare a drepturilor de proprietate intelectuala ale acestora.

CONFIDENȚIALITATE

Conform politicilor Habitat de confidențialitate și siguranță a informațiilor furnizate, Habitat vă pastra confidentialitatea tuturor informațiilor pe care Utilizatorul le transmite către Habitat. În desfășurarea activității sale, Habitat aplica masuri de protecție și precauție necesare pentru că asemenea date și informații să nu ajungă acidental la cunoștință publica.

Dezvăluirea informațiilor furnizate se vă putea face doar în următoarele situații: a. Informațiile sunt sau devin disponibile publicului altfel decât prin dezvăluirea de către Habitat; b. Informațiile sunt dezvăluite că urmare a aprobării scrise din partea Utilizatorului sau că urmare a unei hotărâri judecătorești; c. Informațiile sunt solicitate de către o autoritate care prin lege are dreptul să solicite dezvăluirea unor astfel de informații;

Utilizatorul nu vă putea face niciun fel de declarație publica de promovare, comunicat de presa, postare online (cu titlu exemplificativ: blog, Facebook, Instagram etc.) și/sau orice alt mod de dezvăluire către terti cu privire la Platforma Habitat și/sau prezentul Contract, fară consimțământul în scris și prealabil al Habitat, sub sancțiunea plații de daune de către acesta.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Echipa Habitat este permanent preocupata de asigurarea în deplina siguranță a unei experiențe de utilizare a Platformei Habitat pentru Utilizatorii noștri în acord cu nevoile lor. Astfel, depunem toate eforturile pentru a oferi Utilizatorilor servicii de calitate cât și informații și îndrumări post accesare, respectiv: newslettere, invitații la evenimente și campanii, atât cu privire la Evenimente și activitatea noastră, cât și la cele ale partenerilor noștri (denumite colectiv „Newslettere”).

CE FEL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?

Colectam și prelucram doar acele date personale ale tale care ne sunt necesare pentru a-ți putea oferi o experiență de utilizare sigura cu privire la resursele și paginile noastre web. Datele personale pe care le prelucram pot include cu titlu de exemplu:

a.date pentru identificarea ta: nume, prenume, nume de utilizator;

b.date de contact: adresa fizica, număr de telefon, adresa de email;

d.date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia creării contului de utilizator pe pagina noastră web, înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Newsletter, precum și cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi;

e.date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la evenimentele organizate de noi și/sau partenerii nostrii: pot include înregistrări video ale activităților desfășurate și accesului în aceste locații;

g.date tehnice, inclusiv adresa IP: informații despre accesul vostru pe pagina noastră web, în aplicațiile dezvoltate de noi sau accesarea Newsletterelor, materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem în contul de utilizator sau pe e-mail;

h.alte date pe care ni le puteți pune la dispoziție.

CUM COLECTAM DATELE TALE PERSONALE?

Colectam în format fizic și electronic doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar și informațiile disponibile din surse publice, astfel: a. prin intermediul paginii noastre web, cu ocazia înregistrării în contul vostru de utilizator; b. prin înregistrarea pentru primirea Newsletterului; c. atunci când ne contactati prin e-mail, daca vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre sau daca vă manifestați interesul de a fi contactat ori vreți să colaborați cu noi; d. în cazul în care ne întâlnim la un eveniment și spre exemplu facem schimb de cărți de vizita; e. cu ocazia accesării altor informații disponibile pe baza de înregistrare.

Vă reamintim că aveți libertatea deplina de a ne furniza aceste date personale. Cu toate acestea, în lipsa acestora, desfășurarea raporturilor contractuale nu vor fi posibile.

CARE ESTE SCOPUL ÎN CARE VĂ PRELUCRAM DATELE PERSONALE ȘI CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE ALE ACESTOR PRELUCRĂRI?

Pentru orice prelucrare a datelor tale cu caracter personal te informam în prealabil cu privire la scopul în care se face respectiva prelucrare, astfel:

1.            Crearea unui Cont pe Platforma Habitat: Prelucram toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice alte date care ne sunt necesare pentru logarea și accesarea contului de utilizator, cu respectarea prevederilor Termenilor și condițiilor pagini web și ale dispozițiilor legilor în vigoare privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și pentru alte activități și acțiuni derivate din încheierea și executarea contractului.

2.            Comunicări și Newslettere: În situația în care deja sunteți Utilizator sau daca ne-ați contactat în scop profesional, prelucram datele voastre personale pe baza interesului legitim de a vă transmite comunicări specifice, Newslettere de interes pentru voi cât și invitații la evenimentele noastre și ale partenerilor noștri.

Daca doriți să vă abonați la Newsletterul nostru (prin intermediul paginii noastre web sau printr-o alta forma de solicitare directa) vă vom solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a vă putea furniza respectivele servicii la care ați solicitat abonarea

3.            Organizarea de evenimente cu scop de promovare, instruire sau profesional: Acestea pot include înregistrări video ale activităților desfășurate și ale accesului în respectivele locații;

Orice prelucrare a datelor personale în scopurile menționate anterior are la baza unul dintre următoarele temeiuri: 1.Executarea unui contract privind achiziționarea de servicii daca este cazul, caz în care sunt prelucrate următoarele date personale: datele de identificare (în calitate de client persoana fizica sau de reprezentat ori alt angajat al unui client persoana juridica), datele de contact și poziția/postul 2.Îndeplinirea unor obligații prevăzute de dispozițiile legale obligatorii pentru noi (de exemplu: prevenirea și combaterea spălării de bani și necesitatea cunoașterii clientelei), în măsură îndeplinirii condițiilor privind aplicabilitatea acestora – fiind prelucrate pe acest temei datele de contact și serie, număr și CNP-ul CI / pașaport acționari/asociați; 3.Consimțământ, în ceea ce privește transmiterea newsletterelor sau a invitațiilor la evenimentele noastre – pentru prelucrarea datelor tale de identificare și de contact.

CARE SUNT DREPTURILE TALE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE?

Vă reamintim că în calitate de persoane vizate aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale:

a.Acces la datele voastre personale pe care noi le prelucram.

b.Obținerea rectificării datelor voastre personale inexacte: ne puteți solicita să le rectificam noi sau le puteți actualiza voi direct din contul de utilizator/client.

c.Obținerea restrictionarii prelucrării datelor voastre personale atunci când: a. contestați acuratețea datelor personale pe care noi le prelucram; b. prelucrarea datelor voastre personale este ilegala; c. nu avem nevoie de datele voastre personale pentru scopul în care facem prelucrarea, însă solicitați păstrarea lor pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau d. vă opuneți prelucrării datelor voastre personale, cât timp verificam existenta interesului nostru legitim în prelucrarea datelor voastre cu caracter personal.

d.Portabilitatea datelor voastre personale: ne puteți solicita să transmitem, fie vouă, fie unui alt operator de date, o copie a datelor voastre personale pe care ni le-ați pus la dispoziție pentru a le prelucra;

e.Obținerea ștergerii datelor voastre cu caracter personal în cazul în care devine aplicabil unul din următoarele cazuri: a. datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; b. vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu exista niciun alt temei juridic sau motive legitime pentru prelucrare; c. datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; d. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații care ne revine în baza legii;

Daca ai orice nelămuriri sau întrebări cu privire la drepturile și prelucrarea datelor tale personale sau daca dorești să ne adresei vreo solicitare ori să-ți exerciți oricare din drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale, nu ezita să ne contactezi folosind metodele de contact din finalul acestei Informări.

Te asiguram că vom analiza în cel mai scurt timp posibil fiecare întrebare și fiecare solicitare și iți vom comunica răspunsurile nu mai tărziu de o luna de la momentul înregistrării solicitării tale. Daca vom avea nevoie de mai multe informații de la tine sau daca vom întâmpină dificultăți în soluționarea cererii, te vom informa fară întârziere și cu privire la aceasta situație.

Daca vei considera că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumiți de răspunsurile oferite, poți formula o plângere împotrivă noastră către Autoritatea națională de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau te poți adresa instanțelor de judecata competente.

CÂT PĂSTRAM DATELE TALE CU CARACTER PERSONAL?

Daca ai optat să primești comunicări prin Newsletter, vom stoca datele tale pentru a vă furniza acest serviciu timp de 2 ani de la ultima ta interacțiune cu comunicările transmise. După trecerea acestei perioade de 2 ani, iți vom solicita din nou consimțământul pentru că tu să poți decide daca vei mai dori să primești în continuare de la noi Newsletterul.

În orice caz și moment, daca hotărăști că nu mai dorești să primești Newsletterul și iți retragi consimțământul, nu vom mai prelucra datele tale personale în acest scop.

Că regula, vom șterge datele voastre personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau când vă retrageți consimțământul în situația în care prelucrarea datelor voastre se întemeiază pe consimțământ. Reprezintă excepții de la aceasta regula cazurile în care prelucrarea datelor personale este necesara în baza unor prevederi legale sau daca suntem îndreptățiți să continuam respectiva prelucrare. De asemenea, datele voastre personale vor putea fi păstrate de către noi pentru o perioada mai mare fata de cele indicate anterior, numai în acele situații în care ștergerea imediata a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU DATELE PERSONALE ÎN RAPORT CU ALTE PERSOANE?

Că regula, nu divulgam și nu transferam datele voastre personale către terti. Cu titlu de excepție, în situațiile în care divulgarea și transferul sunt necesare ori daca suntem obligați prin lege, te vom informa în cel mai scurt timp posibil asupra acestui fapt, cu excepția cazului în care legea aplicabila ne interzice sau ne împiedică să facem o astfel de informare.

În cazul în care vom divulga sau transfera datele tale personale către terti, vom face acest lucru cu respectarea legii și cu adoptarea de masuri pentru protejarea și securizarea acestora.

Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, (de exemplu: prestatori și furnizori de servicii IT, management de baze de date sau contacte, contabilitate, organizatori de evenimente etc.). Cu toți acești împuterniciți avem încheiate contracte care reglementează regimul de prelucrare a datelor personale prin care ne asiguram că și aceștia își asuma obligațiile legale de prelucrare a datelor personale și oferă un nivel adecvat de protecție și securizare al datelor personale și respecta întocmai dispozițiile legale aplicabile în materie.

CUM SECURIZAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Toate datele personale prelucrate de către noi sunt protejate împotrivă amenințărilor, prin masuri electronice și fizice de securitate și infrastructura IT corespunzătoare dar și prin proceduri interne de management de personal și acces ce asigura descoperirea, notificarea și documentarea oricăror eventuale încălcări ale securității datelor cu caracter personal.

În situația puțin probabila a unei breșe a securității datelor tale cu caracter personal, în cazul în care descoperim o astfel de încălcare cu risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea națională de supraveghere privind prelucrarea datelor cu caracter personal și vă te informa cu privire la aceasta situație.

ACTUALIZAREA ACESTEI INFORMĂRI

Recomandam să accesați periodic aceasta secțiune întrucât în măsură în care vom modifica prezenta Informare, vom publica o noua versiune actualizata pe aceasta pagina web, Informare care o vă înlocui pe prezenta.

Daca nu ai găsit răspuns întrebărilor tale în acest document sau daca ai orice alte nelămuriri cu privire la datele tale personale sau modul în care le prelucram, contacteaza-ne pe e-mail: info@habitat.ro, la telefon 0720.719.474 sau prin posta la adresa de corespondenta: București, Str. Naum Râmniceanu nr. 45A, et. 1, ap. 3, sector 1.

RĂSPUNDERE. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Evenimentele afișate pe Site sunt prezentate cu titlu de exemplu, sens în care anumite caracteristici ale acestora pot fi diferite fata de imaginile și descrierile prezentate (data, ora, costuri, caracteristici, etc). Habitat este permanent preocupata de prezentarea cât mai în detaliu și cât mai corect a Evenimentelor pentru a respecta cât mai fidel descrierile prezentate. Cu toate acestea, Habitat nu garantează și nu raspunde că descrierea Evenimentelor și conținutul Siteului sunt lipsite de erori și/sau sunt complete și permanent actualizate.

Înscrierea la Evenimente și accesarea lor se face pe propria răspundere a Vizitatorului și/sau a Utilizatorului.

Informațiile referitoare la Evenimentele prezentate pe Site sunt afișate sub rezerva unor posibile greșeli de tipar și/sau erori tehnice. Astfel, imaginile, descrierile, data, ora și/sau costurile unor Evenimente pot să conțină erori și/sau neconcordante.

Habitat nu raspunde pentru niciun fel de dauna pe care Utilizatorul/Vizitatorul sau oricare alta parte o poate suferi din accesarea, plata, înregistrarea și/sau comandarea Evenimentelor.

Habitat nu raspunde de conținutul, calitatea sau natura Evenimentelor sau a altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta integral proprietarii acestora.

Prin crearea și utilizarea Contului, Utilizatorul: a. își asuma răspunderea pentru menținerea confidentialitatii datelor sale de Cont (username și parola) și este pe deplin responsabil de activitatea desfășurată prin intermediul Contului sau; b. accepta în mod deplin, expres și fară echivoc toate dispozițiile Termenilor și Condițiilor în versiunea actualizata, existenta la data creării Contului și/sau la data plasării Comenzii – care este afișată pe Site la adresa www. Habitat.ro/terms-and-conditions/

Acceptarea Termenilor și Condițiilor de către Utilizator se confirma prin: a. bifarea căsuței din Site la înregistrare și/sau utilizare; b. utilizarea Siteului; c. accesarea Evenimentelor prin intermediul Platformei.

Utilizarea Siteului ulterior creării Contului, echivalează cu acceptarea versiunilor actualizate Termenilor și Condițiilor și implicit a tuturor modificărilor intervenite asupra acestora.

Dispozițiile cuprinse în Termeni și Condiții pot fi modificate oricând de către Habitat, fară notificarea ori informarea expresa a Utilizatorilor/Vizitatorilor, aceste dispoziții fiind opozabile Vizitatorilor/Utilizatorilor de la data afișării lor în Termeni și Condiții.

Echipa Habitat.ro depune constant diligentele necesare pentru că informațiile oferite pe Platforma Habitat.ro să fie corecte și actuale, și pentru că orice solicitare de informații suplimentare venite din partea Utilizatorilor să fie soluționată în timp util, însă nu își asuma răspunderea pentru nicio eroare sau omisiune pe care acestea le-ar putea conține și nici pentru eventuale întârzieri în soluționarea solicitărilor. Utilizatorii poarta întreagă răspundere cu privire la datele și informațiile făcute publice de aceștia prin intermediul platformei.

Utilizând aceasta aplicație, Utilizatorii se declara de acord – indiferent de circumstanțe – că atât echipa Habitat.ro, cât și colaboratorii acesteia, nu vor putea fi făcuți răspunzători pentru informațiile furnizate/conținute/omise și/sau pentru orice eventuale pierderi sau prejudicii, indiferent de natura acestora, suferite de Utilizatorul care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunile sale pe informațiile preluate de Platforma Habitat.ro.

Echipa Habitat.ro își rezerva dreptul de a actualiza și modifica, în orice moment, fară preaviz, conținutul esențial pentru Utilizatori și structura platformei online, precum și dreptul de a bloca și șterge în întregime sau parțial conținutul unor informații sau profilul unui Utilizator care utilizează în mod necorespunzător și abuziv Platforma Habitat.ro.

Echipa Habitat.ro nu garantează că platforma vă fi disponibila în mod constant și continuu. Daca sunt necesare lucrări de întreținere și platforma nu este disponibila, Echipa Habitat.ro vă informa Utilizatorii la momentul accesării platformei.

Echipa Habitat.ro nu raspunde pentru datele inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizatori, inclusiv cu privire la datele de contact și/sau conținutul evenimentelor publicate și orice informații privind evenimentele publicate.

Utilizatorul și Vizitatorul înțeleg faptul că Echipa Habitat.ro nu are control și nici obligația de a acționă cu privire la: conținutul care este accesat de către Utilizator sau de către Vizitator prin intermediul platformei; efectul conținutului accesat asupra Utilizatorului sau Vizitatorului; interpretarea sau utilizarea de către Utilizator sau Vizitator a conținutului; acțiunile pe care le întreprinde Utilizatorul sau Vizitatorul că urmare a accesării conținutului; conținutul sau acuratețea, conformitatea cu dreptul de autor, legalitatea sau decenta materialelor/informațiilor care se regăsesc pe link-urile care trimit către alte site-uri, de politica de confidențialitate și de regulamentul sau de termenii și condițiile practicate de aceștia (se recomanda consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal); prejudiciile create de erorile, neacuratetea sau neactualizarea informațiilor publicate pe platforma și care provin din surse externe; prejudiciile create că urmare a nefunctionarii platformei, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma.

Echipa Habitat.ro nu își asuma răspunderea pentru nicio dauna directa, indirecta, incidentala care rezulta din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza platforma. Utilizatorul înțelege că Echipa Habitat.ro nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte prejudicii, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.

FORȚĂ MAJORA

Orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care face imposibila, total sau parțial, executarea oricăreia dintre obligațiile oricărei Parti ce deriva din prezentul Contract vă fi considerat forță majora și vă exonera de responsabilitate Partea care o invoca.

Daca în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului de forță majora, acesta nu încetează, vă opera încetarea de plin drept a Contractului fară că vreuna dintre Parti să poată pretinde celeilalte daune-interese.

DISPOZIȚII FINALE

Reclamațiile cu privire executarea acestui Contract, notificările, precum și corespondenta dintre parti se vor face în scris, în limba romana, (prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire și conținut declarat, prin e-mail cu confirmarea conținutului acestuia de către cealaltă parte etc.), la adresele indicate de parti în Contract și/sau contul de Utilizator.

Prezentul Contract este supus legii romane. Litigiile cu privire la interpretarea, încheierea, modificarea, executarea sau încetarea Contractului se vor soluționă pe cale amiabila. În situația în care părțile nu vor ajunge la un acord în termen de 30 de zile de la data apariției litigiului, acestea se vor adresa instanțelor de judecata romanești competente din Municipiul București.

Părțile convin asupra faptului că, în cazul în care oricare din prevederile prezentului Contract este declarata nula, ilegala, nevalabila sau inaplicabila, în conformitate cu legea romana, celelalte prevederi ale Contractului nu vor fi afectate sau prejudiciate de către acestea. Părțile convin să depună toate eforturile că orice clauza declarata nula, ilegala sau inaplicabila să fie modificata pentru a deveni valabila, legala sau aplicabila, păstrând cât mai bine scopului economic al Contractului.